Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson a www.kincsemallatkorhaz.hu weboldalon – a felhasználók által önkéntesen –  megadott személyes adatok kezelésének módjáról és céljáról, az érintett jogairól és egyéb tisztázandó kérdésekről.

1. Az Adatkezelő:

Név: Equina-vet Klinika Kft

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú utca 50.

Telefonszám:  +36 20 380 81 80

Weblap:  www.kincsemallatkorhaz.hu

E-mail: info@kincsemallatkorhaz.hu

2. Fogalommeghatározás:
 • Adatkezelő: Minden olyan természetes, vagy jogi személy – szervezet, amely részt vesz a személyes adatok feldolgozásában és kezelésében.
 • Érintett: Azok a személyek, akiknek az adatai felhasználásra kerülnek, vagyis akik bizonyos személyes adatok alapján beazonosíthatók.
 • Adatfeldolgozó: Az Adatkezelővel kötött szerződés alapján eljáró olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki adatok feldolgozását végzi.
 • Adatfeldolgozás: Az Érintett személyes adataihoz fűződő műveletek összessége. Ilyen a tárolás, a feldolgozás, a továbbítás, a módosítás, a javítás és a törlés is.
 • Harmadik személy: Az a személy, aki nem az Érintett, nem az Adatkezelő és nem is az Adatfeldolgozó. Ez lehet jogi személy, valamint szervezet is.
 • Adattovábbítás: A személyes adat valamilyen harmadik fél (felek) számára hozzáférhetővé tétele.
 • Hozzájárulás: Az a folyamat, amiben az Érintett kinyilvánítja az önkéntes beleegyezését személyes adatainak kezelésébe. A Nyilatkozatnak egyértelműnek és határozottnak kell lennie, valamint teljeskörű tájékoztatáson kell alapulnia.
 • Adatvédelmi incidens: Az Érintett személyes adatainak jogellenes feldolgozása, vagy kezelése. Ilyen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
3. Az Adatkezelésre irányuló jogszabályok:
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
4. Adatkezelési alapelvek:
 • A személyes adatok csakis az Érintett hozzájárulását követően, az adatkezelés céljával arányos módon használhatók fel.
 • Személyes adat kizárólag jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
 • A személyes adatok biztonságát az Adatkezelő köteles garantálni, az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidensekről pedig haladéktalanul értesíti az Érintettet.
5. A kezelt személyes adatok köre:
 • A www.kincsemallatkorhaz.hu weboldalon lehetőség van időpont foglalásra, amihez a következő adatok megadása szükséges:

  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám
6. Az adatkezelés:
 • Az adatkezelő harmadik fél részére nem továbbítja az Érintett személyes adatait.
 • Az adatokat egy biztonságos és arra alkalmas informatikai rendszerben tárolja, hogy garantálja azok sértetlenségét.
 • Az Adatkezelő az adatokat határozatlan ideig tárolja, kivéve akkor, ha az Érintett visszavonja hozzájárulását.
 • Az adatkezelés célja a időpontfoglalás megkönnyítése és a gördülékeny állatorvosi ellátás biztosítása.
7. Adatvédelmi incidens kezelése:

Az adatvédelmi incidenseket az Adatkezelő köteles legfeljebb 72 órán belül bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

Kivételnek minősülnek azok az esetek, amikor az incidens nem veszélyezteti az Érintett személyes adatainak biztonságát.

Az Érintettet akkor köteles maradéktalanul értesíteni, ha a személyes adatainak kezelésének biztonsága egyértelműen megrendült.

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles minden szükséges intézkedést megtenni az általa kezelt személyes adatok biztonságának érdekében.

8. Eljárási szabályok:

Az Érintettek kérhetik a személyes adataik törlését, amennyiben azok már nem feltétlenül szükségesek a Kincsem Állategészségügyi Központban történő ellátáshoz. Erről, illetve más adatkezelési kérdésekről az info@kincsem.hu e-mail címen kérhetnek tájékoztatást.

Az Adatkezelő az információszolgáltatást nem tagadhatja meg és a kérést legfeljebb 1 hónapon belül fel kell dolgoznia.

Ez a határidő kivételes esetben, a kérelmek számára és összetettségére való tekintettel további 2 hónappal meghosszabbítható, de az Érintettet a halasztásról 1 hónapon belül tájékoztatni kell.

Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a tájékoztatás – kivéve, ha az Érintett máshogy rendelkezik – elektronikus úton történik.

9. Jogorvoslati lehetőségek:

Az Érintettnek jogában áll tiltakoznia személyes adatainak kezelése ellen, ezzel kapcsolatban pedig kérelmet adhat be, amit az Adatkezelőnek legfeljebb 15 napon belül el kell bírálni, a döntésről pedig értesítenie az Érintettet.

Amennyiben az Érintett tiltakozása jogos, úgy az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést és az adatokat zárolja.

Amennyiben az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, ahol az ügyében sorok kívül járnak el.

Jogainak érvényesítése érdekében az Érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám: (+36-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. A Sütik használatáról:

A honlap megfelelő működéséhez az Adatkezelő úgynevezett sütiket, cookie-kat használ. Ez egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a felhasználó megnyitja a Kincsem Állategészségügyi központ weboldalát. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a felhasználó böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.

Ezeknek a sütiknek a használatát a felhasználó letilthatja vagy korlátozhatja, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem fognak tökéletesen működni.